Regulamin

dotyczący przewozu osób i rzeczy, w ramach przejazdów autokarowych
Fundacji Divine Mercy, KRS 0000260068, NIP 5842603492, REGON 220327736 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Zamurowa 1.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, zpóźn. zmian.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 zpóźn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).

2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu.
b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem.
c) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili uiszczenia za przewóz, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należna opłatą) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, ustalonej w zawartej umowie.
d) Bagaż podręczny - bagaż o wadze do 3 kg, który Pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką Pasażera, bagaż musi mieścić się pod siedzeniem pasażera.
e) Bagaż podstawowy - bagaż o wadze do 20 kg i wymiarach maksymalnych 65 x 45 x 30 cm - bagaż bezpłatny, który Pasażer przekazuje do luku bagażowego.

3.Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.

4.Dokonanie rezerwacji przejazdu oraz uiszczenie opłaty Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


II. PASAŻER

 

1.Pasażer winien przybyć we wskazane miejsce odjazdu, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.

2.Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, jak i przystanków pośrednich na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego autokaru.

3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać opłacony przejazd oraz ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży i przekroczenia granicy w tym dowód osobisty lub paszport, a także wymagane wizy. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Wszelkie skutki wynikające z odmowy przewozu Pasażera lub zatrzymania Pasażera przez uprawnione służby ponosi Pasażer.

4.Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.

5.Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

6.Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru zeksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

7.W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

8.Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015 r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.

9.Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy). Jeżeli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi autokaru i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze.

a) W przypadku podróży dzieci do lat 4, Przewoźnik umożliwia nieodpłatny przewóz składanego wózka dziecięcego (typu parasolka).

10.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza autokarem.

11.Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika do kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zlotych). Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, są objęte ubezpieczeniem KLiA do kwoty 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

12. Pasażer posiadający choroby przewlekłe ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego choroby na czas wyjazdu.

III. PRZEWOŹNIK

1. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład autokaru.

2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.

3. W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu i e-papierosów.

4. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów.

5.Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z ustalonymi godzinami, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

6.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

7.Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych skutków.

8.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż ustalony przyjazd autokaru do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.

9.Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autokarem zastępczym - innym niż przewoźnika, przy czym autokar taki oznaczony będzie tablicą z nazwą przewoźnika umieszczoną za przednią szybą pojazdu. Ponadto ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.

10.Trasa przejazdu ze względów logistycznych może różnić się od tej podanej podczas rezerwacji podróży.

 

IV. OPŁATY

1. Rezerwacji i opłaty za przejazd należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika lub telefonicznie.

2. Opłaty za przejazd można dokonać za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl lub przelewem na nr rachunku 24 1020 3916 0000 0902 0118 2666

3. Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość wniesionej opłaty, pomniejszonej o bezwrotną opłatę za rezerwację w wysokości 200 zł.

4. Za nie odbycie podróży z winy Pasażera przysługuje Przewoźnikowi odszkodowanie w kwotach:

a) 200 zł bezwrotnej opłaty za rezerwację bez względu na termin rezygnacji 

b) do 31 dni przed wyjazdem 25% ustalonej ceny,

c) 30 dnia przed wyjazdem 40% ustalonej ceny,

d) od 24 dnia przed wyjazdem 50% ustalonej ceny,

e) od 17 dnia przed wyjazdem 60% ustalonej ceny,

f) od 10 dnia przed wyjazdem 80% ustalonej ceny,

f) od 3 dnia przed wyjazdem do dnia wyjazdu 90% ustalonej ceny.

5. Termin uiszczenia opłaty wynosi 7 dni od momentu dokonania rezerwacji.

6. Istnieje możliwość zmiany rezerwacji na innego Pasażera w terminie do 24 godzin poprzedzających dzień wyjazdu.

 

V. BAGAŻE

1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży.

2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 3 kg oraz 1 sztuki bagażu podstawowego wadze nieprzekraczającej 20kg. Bagażem podstawowym może być: walizka, torba podróżna lub plecak.

 

3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

4. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą.

5. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu, a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym ibędący pod bezpośrednią opieką Pasażera, chyba że szkoda powstała z jego winy.

7.  Uwaga! Bagaż zabroniony:

zgrzewki wody mineralnej, duże ilości żywności, szybko psujące się artykóły spożywcze.
Zabronione jest również układanie bagażu na półkach nad siedzeniami, o wielkości która będzie blokowała przewody wentylacyjnej, a w szczególności kocy, poduszek etc..
Zbyt duży bagaż umieszczony w ten sposób powoduje zablokowanie otworów wentylacyjnych a w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia klimatyzacji w autokarze.

 

7.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewożenia przedmiotów o wyższej wartości Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.

8. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

 

VI. REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Reklamacja musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Do reklamacji należy dołączyć potwierdzenie opłaty za przejazd lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej, Przewoźnik wzywa Pasażera, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14 dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia. Wterminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.

2.Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wzakresie nieuregulowanym wniniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa zdnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z1964 r. nr16, poz. 93; zpóźn. zmian.).

2.Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.

3.Pasażer jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z jego treścią oraz zawartych w nim postanowień.

Newsletter

top
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem